Vandring i Brattforsheden naturreservat

Vandra på Brattforsheden naturreservat

Brattforsheden naturreservat rymmer många geologiskt intressanta områden. Med dödisgropar, åsar, raviner och dyner. Sanddynsfälten här är bland de största i landet.

Vandring i Brattforsheden naturreservat

Brattforsheden bildades som ett naturvårdsområde. Vilket bland annat medför att skogsbruk får bedrivas, men att vissa verksamheter bara får utföras efter tillstånd eller samråd med Länsstyrelsen. Fyra områden inom Brattforshedens naturvårdsområde har bevarats som naturreservat.

Dessa fyra reservat är: Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen, Kittelfältet och Lungälvsravinerna. Reservaten beskrivs under egen rubrik. Naturvårdsområdet bildades för att bevara ett av Sveriges främsta exempel på randdeltan vid högsta kustlinjen. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Vandra på Brattforsheden, se karta.

Vandra på Brattforsheden naturreservat
vandring i brattforsheden naturreservat
vandring i Brattforsheden naturreservat

Djur och växter:
På sandmarkerna växer en torr och mager tallskog som kallas hedtallskog.
Marken domineras av ljung, lingon, renlav och islandslav. Karaktäristiska fåglar är orre, tjäder, större korsnäbb, dubbeltrast, tofsmes, rödstjärt och grå flugsnappare. Från myrkomplexens gölar ropar smålom och sångsvan. På Brattforsheden har påträffats många ovanliga och hotade arter som är anpassade till luckiga skogar med öppna och sparsamt bevuxna sandblottor. Hit hör t.ex. sandödla, nattskärra, trädlärka, mosippa, mellanlummer, olika svampar och ett stort antal insektsarter. Historiskt sett skapades sådana öppna skogsmiljöer genom ofta återkommande naturliga skogsbränder. Effektiv brandbekämpning och skogsproduktion har gjort att skogen idag är mera sluten än kanske någonsin tidigare, men genom olika samarbeten återskapas nu lämpligt ljusa livsmiljöer åt de hotade arterna.
Vid de meandrande vattendragen Svartån och Lungälven är naturförhållandena annorlunda, med åtskilliga ovanliga arter som lever i vattnet och på stränderna liksom i de omgivande fuktiga ravinskogarna.

Kultur:
Verktyg och andra spår av stenåldersbosättningar har hittats runt sjöarna Mången, Alstern och Lungen. Stora gravrösen vittnar om bosättningar från bronsåldern. På flera platser har man hittat fångstgropar. Över hela Brattforsheden finns ett mycket stort antal kolbottnar som rester från flera hundra år av träkolframställning.
Kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattfors ligger i södra delen av naturvårdsområdet och minner om krigsmobiliseringen under 1940-talet. På det stora flygfältet har utvecklats en intressant torrängsvegetation och där lever idag många ovanliga och hotade arter bland insekter, fåglar och svampar, som var vanligare förr i omgivande ängs- och beteslandskap.

I naturvårdsområdet är det förbjudet att:

* Framföra terrängfordon inklusive snöskoter,
* Framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar (enligt skyltning),
* Ställa upp husvagn eller annat ekipage för övernattning annat än på plats som särskilt anvisats,
* Göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Observera dock att totalt eldningsförbud vid behov kan komma att utfärdas.
* Skada vegetationen, t.ex. genom att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
plocka (annat än enstaka individ av) lavar och mossor,
* Släppa lös hund på badplatser eller andra anläggningar, på spår eller leder samt inom särskilt skyddade områden enligt separata reservatsbeslut.
* Framföra motorbåt annat än i sjöarna Alstern, Lungen och Mången. I de delar av angivna sjöar som berörs av förordnandet är det förbjudet att framföra båt med högre fart än sju (7) knop.

Info:
En större informationsplats finns vid Kittelfältets södra p-plats.
Parkering: Det finns flera parkeringar att välja på.
Vandring: I området finns ca 75 km vandringsleder. Två naturstigar utgår från informationsplatsen vid Kittelfältets södra p-plats.
Grillplatser: Det finns flera att välja på.
Toa: Flera torrtoaletter (varav en del handikappanpassade) finns längs vandringslederna och parkeringsplatserna.
Rastplats: Flera rastplatser finns längs vandringslederna. Vandra på Brattforsheden naturreservat, se karta.
Kanuttur till Brattfors, se här..

referens: Visit värmland

vandring i Brattforsheden naturreservat