Högbergsfältet naturreservat | Tilas stoll | Persberg

Högbergsfältet naturreservat Tilas stoll

Högbergsfältet naturreservat Tilas stoll. De djupa gruvhålen, spåren av byggnader, anläggningar och gamla odlingslotter, de grova tallarna med kulturspår, de öppna odlingsmarkerna ner mot sjön, den artrika floran och faunan, den vackra utsikten från Högberget och det inbjudande vattnet i Yngen gör Högbergsfältet till ett attraktivt utflyktsmål.

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund, natursköna och variationsrika naturområden med sin artrika flora och fauna.

Högbergsfältet naturreservat Tilas stoll
Högbergsfältet naturreservat Tilas stoll

Djur och växter

Idag hävdas marken med årligt bete samt inom lämpliga ytor av maskinslåtter. Den återupptagna hävden har inneburit att markerna åter börjar uppvisa en artrik och hävdgynnad flora med arter som brunklöver, gökärt, smörboll, kattfot, svartkämpar, rödkämpar och ängsskallra.

Den kalkhaltiga berggrunden ger en artrik flora med bland annat flera orkidéarter. En av de vackraste orkidéerna, purpurknipprot, växer som ”ogräs” på vägrenar och banvallar. På rena kalkstensytor kan man hitta den sällsynta lilla ormbunken murruta. I reservatets södra del finns stora ängsytor med kalkgynnad flora.

Image

Kultur

Området, som är ett gammalt gruvfält, lämnades åt sitt öde efter gruvdriftens nedläggning 1906. De många gruvhålen vittnar om brytningen av järnmalm och en del mer sällsynta mineraler. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång. Den största delen av gruvorna finns i reservatets nordöstra del, vid Högberget. Härifrån är också utsikten över sjön Yngen bäst. Överallt finns ruiner och husgrunder från gruvdriften och det finns också spår av enkla bostäder i form av så kallade ”jordkulor”. Dessa boningar låg till större delen ingrävda i sluttningar och hade alltså minst tre väggar och golv av jord. De odrägliga förhållandena i gruvområdet ledde till att landets första gruvstrejk stod här år 1869.

Text: lansstyrelsen.se