Lungälvsravinerna

Image

Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat är ett av Värmlands bäst utvecklade och bevarade ravinsystem med möjligheter till vandring och rekreation.

Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat

Ravinerna har bildats genom erosion från små källflöden i mycket finkorniga jordarter. Från sjön Kalven i nordväst slingrar sig Lungälven sakta söderut. Vid Brattfors finns en gammal hytta och en damm som får vattendraget att stilla sig. Efter dammen kommer en forssträcka, varefter Lungälven återigen lugnar sig i meanderslingor. Eftersom Lungälven slingrar sig fram i sand följer material hela tiden med vattnet. Älven gräver sig därigenom allt djupare ned i de lösa jordlagren och skapar djupa raviner. Älvens lopp förändras ständigt och på vissa platser kan man se hur dalväggarna rasat.

Reservatet bildades för att bevara ravinsystemets ytformer och naturskogar med rik flora och fauna. Ändamålet är även att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva och studera naturtypen i huvudsakligen ostört skick. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat
Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat

Djur och växter

Den lummiga och fuktiga miljön i Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat skapar förutsättningar för växter och djur som annars hotas av utrotning på många platser. Här växer ovanliga lavar, mossor och svampar liksom flera ovanliga kärlväxter. Bland de sistnämnda hittar man bland andra strutbräken, ögonpyrola, trolldruva, springkorn, källört och orkidéerna spindelblomster och tvåblad.

Djurlivet präglas av vattenmiljön och ofta möter man både strömstare och bäver utmed älven. Under vattenytan trivs den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Image
Image
Image
Image

Vägbeskrivning:
Från Nordic Glamping ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet i Brattfors. Reservatet kan också nås söderifrån via p-platsen för Geijersdalsmossens naturreservat.
Text är hämtat från lansstyrelsen.se

Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat